Opintojen kustannukset ja rahoitus

Ehkä keskeisin ulkomailla opiskelua rajoittava tekijä on korkeakoulutuksen hinta. Kohdemaita, joissa suomalaiselta korkeakouluopiskelijalta ei peritä lukukausimaksuja, on vain muutama. Pohjoismaat ovat suomalaisopiskelijalle maksuttomia, samoin ne EU-maat, joissa oman maan kansalaisetkaan eivät maksa kaikista koulutuksista lukukausimaksuja kuten Saksa ja Itävalta. EU-maissa kaikki EU-kansalaiset siis maksavat koulutuksesta saman verran kuin maan omat kansalaiset. Tästä syystä EU-maiden julkisten korkeakoulujen lukukausimaksut ovat suomalaiselle suhteellisen alhaisia, muutamasta satasesta muutamaan tuhanteen euroon vuosittain. Yksityisen sektorin yliopistot ovat EU-alueellakin maksullisia ja huomattavasti julkisia vaihtoehtoja kalliimpia.

EU-yhteisön ulkopuolella suomalainen on ns. kansainvälinen hakija, jolloin lukukausimaksutkin ovat yleensä selvästi korkeampia. Korkeimmat lukukausimaksut peritään englanninkielisissä maissa. Yhdysvallat, Australia, Iso-Britannia ja Kanada ovat merkittäviä kohdemaita kansainvälisillä korkeakoulumarkkinoilla ja laajan englanninkielisen koulutustarjontansa vuoksi myös suomalaishakijoille houkuttelevia. Opiskelun vuosittaiset kustannukset voivat näissä maissa kuitenkin nousta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin. Monissa muissakin maissa englanninkielisten koulutusohjelmien lukukausimaksut ovat usein selvästi kalliimpia kuin oman maan kielillä toteutetut koulutukset.

____________________________________________________________________

Keskeisiä kysymyksiä:

Kuinka paljon opinnot ulkomailla maksavat?

Oletko selvittänyt, miten voisit rahoitat opintosi?

Kuinka paljon sinä ja perheesi olette valmis maksamaan opinnoista ulkomailla?

Oletko valmis työskentelemään opintojen ohella? Onko se mahdollista kohdemaassasi?

____________________________________________________________________

Rahoituskysymyksiä on syytä ryhtyä selvittämään jo ennen hakuvaihetta. Kela myöntää opintotukea myös ulkomailla suoritettavaan tutkinto-opiskeluun, jos opinnot ovat päätoimisia ja täyttävät muut Kelan asettamat ehdot. Kandidaattitutkintoihin ei juuri ole saatavissa muuta opintotukea tai apurahoja Suomesta. Muutamat yksittäiset tahot myöntävät harkinnanvaraisia, usein tarkasti kohdennettuja apurahoja joihinkin kandidaattikoulutuksiin. Maissa, joissa lukukausimaksut ovat korkeita, myös apurahajärjestelmät ovat kehittyneempiä. Kansainväliselle hakijalle oppilaitosten omat opintotukikäytänteet ovatkin yleensä tärkeimpiä rahoitustapoja.

Ulkomailla opiskelua voi rahoittaa käymällä töissä opintojen ohella. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikissa maissa työskentely ei ole mahdollista opiskelijaviisumilla tai siihen liittyy rajoituksia. Seuraavissa osioissa tarkastellaan erilaisia tapoja rahoittaa opintoja.

Kelan opintotuki ulkomaille

Ulkomaisiin opintoihin myönnettävän opintotuen ehdot ovat pääosin samat kuin kotimaisiin opintoihin. Suomen kansalaiselle opintotukea myönnetään, jos hakijalla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta opintojen alkamista edeltäneen viiden vuoden aikana eli opinnot aloitetaan alle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun hakija on muuttanut asumaan ulkomaille tai jos hakijalla on elinolosuhteiden perusteella muuten kiinteä yhteys Suomeen. Ulkomaisen oppilaitoksen on myös oltava julkisen valvonnan alainen tai hyväksytyn organisaation akkreditoima.

Opintorahan määrä ja myöntämisperusteet ovat yleensä samat kuin Suomessa suoritettavissa opinnoissa. Asumislisä on 210€/kk eivätkä asumisen kustannukset vaikuta sen suuruuteen.  Lisäksi opintolainatakauksen enimmäismäärä tällä hetkellä on 800€/kk (v. 2023).

Kelan opintotuki ulkomaille (tuen määrä ja myöntämisen ehdot)

Apurahoja myöntävät tahot Suomessa

Opintopolun Miksi maailmalle -sivusto sisältää koosteen sivustoista, joihin ulkomaisia opintoja suunnitteleva voi tutustua. Joitakin apurahamahdollisuuksia kandidaattitutkintoihinkin on, mutta niiden varaan ei voi opintojen rahoitusta laskea. Maisteriopintoihin ja jatkotutkintoihin apurahaohjelmia on runsaammin tarjolla.

Miksi maailmalle: Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus (kooste tahoista, jotka myöntävät apurahoja opiskeluun ulkomailla)

Oppilaitosten oma opintotuki

Globaaleilla korkeakoulutusmarkkinoilla kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointiin panostetaan voimakkaasti. Erityisen aktiivisia ovat englanninkieliset maat, joissa korkeakoulutuskapasiteetti ylittää oman tarpeen. Kaikki kansainväliset opiskelijat eivät kuitenkaan ole maksukykyisiä ja siksi erilaiset apuraha- ja opintotukijärjestelyt ovat oppilaitoksille tarpeellisia hakijoiden houkuttelemiseksi.

Kansalliset rahoitusjärjestelmät eivät useinkaan koske kansainvälisiä opiskelijoita, joten oppilaitosten omat tukimuodot ovat heille tärkeitä. Oppilaitoksille lukukausimaksut ovat tärkeä rahoitusmuoto, joten hakijalle tarjottavan opintotuen määritteleminen on usein harkinnanvaraista ja voi olla melkoista tasapainottelua erilaisten tekijöiden ristipaineissa. Tässä muutamien englanninkelisten maiden tuen muotoja kansainvälisille opiskelijoille:

Yhdysvallat

Kansainvälisille perustutkinto-opiskelijoille suunnatut apuraha- ja muut opintotukikäytänteet ovat hyvin kirjavat. Useimmat korkea-asteen oppilaitokset haluavat kansainvälisiä opiskelijoita, mutta resurssit saattavat rajoittaa tukimuotoja. Julkisin varoin toimivilla yliopistoilla on usein vähemmän liikkumavaraa tässä suhteessa. Tuen määrä ja myöntämisperusteet vaihtelevat paljon eikä hakija useinkaan vielä hakuvaiheessa tiedä, kuinka suuria lukukausimaksut tulevat olemaan. Oppilaitokset tyypillisesti myöntävät apurahaa ja opintotukea hakijan perheen maksukyvyn perusteella (need-based) tai aikaisemman opinto- tai harrastusmenestyksen perusteella (merit-based). Käytännössä tuki tarkoittaa useimmiten alennusta lukukausimaksun ”listahinnasta” tai esimerkiksi mahdollisuutta rahoittaa opintojaan työskentelemällä osa-aikaisesti oppilaitoksessa erilaisissa tehtävissä. Rahoitustuen tarpeesta on ilmoitettava jo hakuvaiheessa, valintapäätöksen jälkeen tukea ei enää myönnetä.

Iso-Britannia

Monet brittiyliopistot myöntävät kansainvälisille opiskelijoille lukukausimaksuihin käytettävää apurahaa ja stipendejä erilaisin perustein. Useimmiten tuki kattaa vain pienen osan kustannuksista, mutta suurempiakin apurahoja on rajoitetusti haettavissa joihinkin kohteisiin. Osa tukimuodoista on automaattisesti kaikille hyväksytyille myönnettäviä ja osa harkinnanvaraisia erikseen haettavia apurahoja. Apurahat ovat yliopisto- ja koulutusohjelmakohtaisia, joten tarkemmat tiedot tuen määrästä ja hakuprosesseista on selvitettävä yliopistojen omista sivuilta. Myös British Councilin Study UK -sivuston yliopistokohtaista hakujärjestelmää voi käyttää monimuotoisen apurahasysteemin jäsentämisessä.

Kanada

Kanadalaiset yliopistot myöntävät kansainvälisille opiskelijoille apurahoja ja muita tukimuotoja, mutta tuen määrä ja myöntämisen perusteet ovat hyvin moninaisia. Tarkemmat tiedot tuen muodoista ja hakemisaikatauluista löytyvät oppilaitosten omilta kotisivuilta ja hakijapalveluista.

Australia

Kansainvälisille opiskelijoille suunnatut tukimuodot ovat australialaisissa korkeakouluissa samantyyppisiä kuin muissa englanninkielisissä maissa. Erilaisia ja erisuuruisia apurahoja ja muita tukimuotoja on tarjolla, mutta ne ovat oppilaitos- ja koulutusohjelmakohtaisia. Jotkut apurahoista ovat myönnetään automaattisesti  ja jotkut edellyttävät erillistä hakemista.  StudyAustralia -sivuston hakutoiminnolla voi hakea tietoja koulutusala- ja oppilaitoskohtaisista tukimuodoista.

Lisätietoja:

Lukukausimaksut EU-maissa:

Study in Europe: Compare Tuition Fees (taulukkomuotoinen esitys eurooppalaisten maiden lukukausimaksuista)

Studyportals: Tuition Fees at Universities in Europe in 2023 (kuvaus lukukausimaksuista 12:ssa Euroopan maassa)

European Commission: Tuition Fees at European Universities (maakohtaista tietoa korkeakoulutuksen lukukausimaksuista Euroopan maissa)

Lukukausimaksut Pohjois-Amerikassa:

Financial Aid for Undergraduate Noncitizen Students (yliopistokohtainen lista USA:n yliopistojen lukukausimaksuista, kansainvälisten opiskelijoiden määrästä ja heille myönnetystä opintotuesta)

Tuition Fees in Canadian Universities (Kanadan yliopistojen lukukausimaksut Universities Canada -sivustolla)

Lukukausimaksut eri puolilla maailmaa:

Studyportals Bachelors (englanninkielisten kandidaattitutkintojen maailmanlaajuinen hakutoiminto, jolla voi löytää koulutusohjelmakohtaisia hintatietoja)

Opintojen rahoitus

Ulkomailla opiskelun kustannukset ja rahoitus – Opintopolku (tietoa tahoista, jotka myöntävät apurahoja opiskeluun ulkomailla)